The Word Foundation

DEMOCRATIE IS ZELFSTANDIGING

Harold W. Percival

DEEL I

KAPITAAL EN ARBEID

Deze twee woorden, kapitaal en arbeid, hebben de hoofdarbeiders en de handarbeiders steeds meer geagiteerd en verbijsterd totdat ze regeringen hebben verstoord en de sociale structuur van het menselijk leven gevaarlijk hebben verstoord. De twee woorden zijn vaak gemaakt om mensen te stigmatiseren en mensen in tegengestelde groepen te drijven; om hen boos te maken en als vijanden tegen elkaar op te zetten. De twee woorden kweken haat en bitterheid; ze wakkeren strijd aan en zouden ervoor zorgen dat elke groep alle mogelijke middelen gebruikt om de andere te verstoren en te onderwerpen.

Dat is geen democratie. Dat leidt tot de ondergang van de democratie. De mensen willen niet dat dat gebeurt.

Wanneer "Kapitaal" en "Arbeid" de feiten echt begrijpen zoals ze zijn, door na te denken en door elkaar in de plaats van de ander te plaatsen en vervolgens de situatie te voelen zoals die is, zullen ze niet blijven misleiden en zichzelf voor de gek houden. In plaats van vijanden te zijn, zullen ze uit noodzaak en natuurlijk medewerkers worden voor het algemeen welzijn van het menselijk leven.

Mensen kunnen niet onafhankelijk van elkaar zijn. Om een ​​gezin en een beschaving te hebben, moeten mensen van elkaar afhankelijk zijn. Kapitaal kan niet meer zonder arbeid dan arbeid zonder kapitaal. De sociale structuur is opgebouwd door en hangt af van kapitaal en arbeid. De twee moeten leren in harmonie samen te werken voor hun eigen algemeen welzijn. Maar dan moet elk zijn wat het is en zijn eigen werk doen; het moet niet proberen de ander te zijn, noch het werk van de ander te doen. De een is net zo nodig op zijn eigen plaats en doet zijn eigen werk als de ander op zijn plaats en doet zijn werk. Dit zijn eenvoudige waarheden, feiten die iedereen zou moeten begrijpen. Het begrijpen van de feiten zal strijd voorkomen. Daarom is het goed om te informeren naar kapitaal en arbeid en om te zien hoe deze verband houden.

Wat is kapitaal? Kapitaal is de harmonieuze werking van de vier essenties waarmee alle dingen die kunnen worden bedacht kunnen worden geproduceerd. De vier hoofdzaken zijn: hoofdkapitaal, handkapitaal, tijdkapitaal en intelligentiekapitaal. Wat is arbeid? Arbeid is spier- of mentale inspanning, inspanning, werk dat voor een bepaald doel door een werknemer moet worden uitgevoerd.

Wat is een kapitalist? Een kapitalist is elke arbeider die zijn tijdkapitaal en intelligentiekapitaal gebruikt als een hoofdkapitalist of als een handkapitalist, volgens zijn capaciteit en bekwaamheid.

Wat is een hoofdkapitalist? Een hoofdkapitalist is een arbeider die de middelen en het materiaal verschaft en organiseert voor het werk dat een handkapitalist zich bezighoudt en ermee instemt een bepaalde vergoeding te verrichten.

Wat is een handkapitalist? Een handkapitalist is een arbeider die zich bezighoudt en voor bepaalde vergoeding ermee instemt het werk te verrichten waarvoor hij door een hoofdkapitalist wordt aangeworven.

Wat is tijdkapitaal? Tijdkapitaal is essentieel voor alle soorten werk en dat hebben alle werknemers gelijk; geen enkele werknemer heeft meer of minder dan welke andere werknemer dan ook, naar eigen goeddunken en kiest.

Wat is intelligentiekapitaal? Intelligentiekapitaal is dat essentieel voor elk soort georganiseerd werk dat elke werknemer tot op zekere hoogte heeft, maar waarvan geen twee werknemers in dezelfde mate hebben; elke werknemer heeft het in meer of mindere mate dan anderen, en varieert in graad volgens het werk waarin die werknemer zich bezighoudt.

Met dit begrip kan niemand nalaten te zien dat kapitaal betekent en het hoofd is, het hoofd of belangrijkste deel van een lichaam, zoals van het eigen lichaam, of het hoofd van een lichaam van arbeiders. Als generalisatie is kapitaal alles wat nodig is voor de uitvoering van georganiseerd werk. In industriële of zakelijke zin betekent kapitaal waarde, eigendom of rijkdom van welke aard dan ook.

Betreffende werk: Eén soort werk wordt gedaan door het hoofd, hoofd of hersenwerk; het andere soort werk wordt gedaan door handen, hand of gespierd werk. Er zijn dus twee soorten werkers, hoofd- of hersenwerkers en hand- of spierwerkers. Elke arbeider moet zijn hoofd en zijn handen gebruiken in wat hij ook doet als werk, maar de hoofdwerker gebruikt zijn hersenen in grotere mate dan zijn handen, en de handarbeider gebruikt zijn spierkracht over het algemeen in grotere mate dan zijn hoofd. Het hoofd plant en stuurt de handen, en de handen doen wat het hoofd plant of stuurt, in welk werk dan ook, als individu of als organisatie.

Over de tijd die essentieel is: tijdkapitaal is gelijk verdeeld over alle mensen. De ene persoon heeft niet meer en niet minder tijdskapitaal dan een ander. Tijd staat net zo goed in dienst van elke werknemer als tijd in dienst van elke andere werknemer. En iedereen kan zijn tijdskapitaal wel of niet gebruiken, zoals hij wil. Elke arbeider kan evenveel tijdskapitalist zijn als elke andere arbeider. Tijd is een manier om alle andere soorten kapitaal te maken of te ontwikkelen en te verzamelen. Het vraagt ​​aan niemand iets en het laat iedereen ermee doen wat hij wil. Tijd is zo universeel gratis dat het niet als kapitaal wordt beschouwd, en het wordt het meest verspild door degenen die het gebruik en de waarde van kapitaal het minst kennen.

Betreffende de intelligentie essentieel: intelligentie-kapitaal is dat in elke werknemer die de werknemer moet gebruiken tijdens het denken. Intelligentie laat elke werknemer zien wat hij kan doen met zijn hoofd en zijn handen, zijn hersenen en zijn spieren. En de werknemer toont, door de manier waarop hij zijn werk beheert, de mate van intelligentie die die werknemer heeft en gebruikt in zijn werk. Intelligentie laat de hoofdwerker zien hoe hij zijn werk moet plannen, hoe hij het materiaal en de middelen moet krijgen om het geplande werk te volbrengen. Intelligentie, zoals tijd, stelt de werker in staat om het te gebruiken zoals hij wil; maar in tegenstelling tot tijd, leidt intelligentie hem in het gebruik van zijn tijd bij het volbrengen van zijn werk en het bereiken van zijn doel, of dat nu ten goede of ten kwade is. Intelligentie laat de handarbeider zien hoe hij zijn tijd het beste kan plannen bij het uitvoeren van zijn werk, hoe hij zichzelf kan bekwamen in het gebruik van zijn handen bij het uitvoeren van zijn werk, of het werk het graven van een sloot is, het ploegen van een groef , het maken van delicate instrumenten, het gebruik van pen of penseel, het snijden van edelstenen, het bespelen van muziekinstrumenten of het beeldhouwen van marmer. Het voortdurende gebruik van zijn intelligentie zal de waarde van de hoofdwerker en van de handwerker vergroten in zijn vermogen en vermogen om na te denken bij het organiseren van zijn hoofdkapitaal en zijn handkapitaal en zijn tijdkapitaal voor de beste en de beste productie van het werk waarbij die werknemer zich bezighoudt.

Het is dus duidelijk dat de vier essentiële elementen van kapitaal en arbeid door elke individuele werknemer worden bezeten; dat elke arbeider die de vier hoofdzaken bezit, zichzelf kapitaliseert of zich bezighoudt om te worden gekapitaliseerd als hoofdkapitalist of als handkapitalist; dat door zijn combinatie en beheer van zijn hoofdkapitaal en handkapitaal en tijdkapitaal en intelligentiekapitaal de waarde van elke werknemer wordt beoordeeld op basis van het werk dat hij doet. Het is daarom redelijk en rechtvaardig dat in elke georganiseerde onderneming elke werknemer een vergoeding ontvangt op basis van de waardering van de waarde van het werk dat hij verricht op welke afdeling van de onderneming waar hij ook werkt.

Kapitaal dat niet kan worden gebruikt, is waardeloos; het produceert niets; na verloop van tijd houdt het op kapitaal te zijn. Verkeerd gebruik verspilt kapitaal. Het juiste gebruik van hersenen en kracht en tijd, mits goed georganiseerd en geleid door intelligentie, zal resulteren in rijkdom, in elke gewenste prestatie. Tijd is de essentiële prestatie wanneer deze wordt gebruikt door hersenen en spierkracht. Er wordt weinig bereikt met veel tijd wanneer spierkracht de hersenen aanstuurt. Veel wordt bereikt in weinig tijd wanneer hersenen met intelligentie spierkracht aansturen. En de essentie van tijd is in prestatie.

Kapitaal als werkhoofd of hersenkapitaal moet de wegen en middelen bieden voor de werking van hand- of spierkracht. Dat wil zeggen, het lichaam van mensen dat 'Kapitaal' of 'Kapitalisten' wordt genoemd, biedt de plaats en voorwaarden voor werk, en het plan of systeem waarmee het werk wordt gedaan, en voor de beschikking over de producten van het werk.

Met betrekking tot de vergoeding of winst die voortvloeit uit het werk van Kapitaal en van Arbeid, als Kapitaal niet voldoende rekening houdt met de belangen van Arbeid, en als Arbeid niet naar behoren rekening houdt met de belangen van Kapitaal, is er geen overeenkomst. Er zal verspilling van kapitaal en verspilling van arbeid zijn en beide zullen verlies lijden. Laat er een duidelijk begrip zijn dat elk complementair en noodzakelijk is voor de ander; dat ieder interesse zal tonen in en zal werken voor het belang van de ander. Dan zal er in plaats van een conflict overeenstemming zijn en zal er beter werk worden verricht. Dan zullen Kapitaal en Arbeid elk een rechtvaardig aandeel in de winst van het verrichte werk krijgen en zullen plezier hebben in het werk. Dit is geen luchtige dagdroom. Men zal opzettelijk blind zijn als hij deze feiten niet zal zien en ervan zal profiteren. Dit zullen de dagelijkse vaste feiten van het bedrijfsleven zijn - zodra Kapitaal en Arbeid, door na te denken, de oogkleppen van domme zelfzucht uit hun ogen zullen verwijderen. Dit zal het gezond verstand zijn en een praktische en zakelijke manier voor het samenwerken van kapitaal en arbeid - om een ​​echt gemenebest, de rijkdom van kapitaal en de rijkdom van arbeid te creëren.

Maar in de overweging van kapitaal, waar komt geld binnen, welke rol speelt het als kapitaal? Geld als gemunt metaal of bedrukt papier is slechts een van de ontelbare producten die worden vervaardigd of geteeld, zoals draad, pruiken of vesten, of als vee, maïs of katoen. Maar geld kan niet echt als kapitaal worden beschouwd, net als hersenen en kracht en tijd en intelligentie. Dit zijn de essentiële elementen als kapitaal. Het zijn geen geteelde of vervaardigde producten. Kapitaal en arbeid hebben geld toegestaan ​​om het abnormale, valse en oneerlijke deel van kapitaal te spelen. Geld mag het ruilmiddel zijn, zoals knopen of stoffen of mais. Hersenen en kracht en tijd en intelligentie zijn het werkelijke kapitaal dat de werkelijke producten creëert die worden gegeneraliseerd door de term rijkdom. Rijkdom wordt meestal geschat in termen van geld, hoewel geld slechts een van de vele bestanddelen of bijdragen aan rijkdom is, zoals huizen en landen en potten en pannen. Het is goed om geld toe te staan ​​als het ruilmiddel, de tussenpersoon in kopen en verkopen, maar het is niet goed om het zo opvallend prominent in de mentale visie te hebben dat alle andere soorten rijkdom daarmee moeten worden gemeten afnemende waarden. Rijkdom is geen kapitaal of arbeid; het is een van de resulterende producten van kapitaal en arbeid. Hoewel geld het ruilmiddel in de handel blijft, moet het worden verdeeld door kapitaal en arbeid in evenredige verhouding tot hun geïnvesteerde belangen en voor hun algemeen belang.

Al het eerlijke werk is eervol als het een nuttig doel dient. Maar er zijn noodzakelijkerwijs verschillende soorten werk. De wereld zou inderdaad een sombere plek zijn als alle mensen hetzelfde waren en dachten en hetzelfde voelden en hetzelfde werk deden. Sommige werknemers kunnen veel soorten werk doen. Anderen zijn beperkt wat betreft het soort werk dat ze kunnen doen. En de tools moeten verschillend zijn voor de verschillende soorten werk. Een pen kan het werk van een pick niet doen, noch kan een pick het werk van een pen doen. Evenzo is er een verschil in het gebruik van de tools. Shakespeare had geen houweel kunnen gebruiken met de vaardigheid van een ervaren slootgraafmachine. De slootgraver had ook geen regel Shakespeare met de pen van Shakespeare kunnen schrijven. Het zou moeilijker zijn geweest voor Phidias om het marmer te hakken voor het fronton van het Parthenon dan voor een van de steengroeven. Maar geen steengroeve kon uit het marmer een van de hoofden van de paarden hebben gebeiteld - en met de kracht en het gevoel van Phidias.

Het is net zo belangrijk voor elke werkgever als voor alle werknemers, net zo belangrijk voor iedereen die rijk is als voor iedereen die arm is en voor alle soorten politici, om de eenvoudige waarheden zorgvuldig te overwegen, terwijl er nog tijd is om wat democratie wordt genoemd te veranderen in een echte democratie. Anders zal de tijd komen dat het ziedende en opkomende getij van gevoel en verlangen en de waanzinnige winden van gedachten niet kunnen worden verminderd. Wanneer ze eenmaal beginnen te vernietigen en wegvagen wat er is van beschaving, laten ze alleen overblijfselen en verlatenheid in plaats daarvan achter.